Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Profile

Aplikacja posiada możliwość tworzenia profili oraz przełączania między nimi. W każdym z profili można zapisać inny harmonogram pracy oraz wszystkie ustawienia z nim związane.
Po wybraniu opcji Profile wyświetlane jest okno dialogowe zawierające stworzone profile oraz ostatnią opcję Edycja profili.

profile1

Wybranie profilu powoduje załadowanie jego (aktywowanie). Natomiast wybranie opcji Edycja profili wyświetla okno do zarządzania profilami.

profile2

W oknie zarządzniania profilami wyświetlane są stworzone profile. Wciskając przycisk [+] można dodać nowy profil. Przytrzymując profil z listy można go edytować (zmienić jego nazwę), usunąć, lub aktywować.

profile3

Po dodaniu nowego profilu zostaje on widoczny w listach profili. Można go aktywować w oknie edycji profili lub wybierając z menu, głownego okna, opcję Profile.

profile4

profile5

Każdy profil może przechowywać inny harmonogram, dni wolne, dni robocze, notatki.

Powrót do menu głównego