Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Dni robocze

Do harmonogramu pracy można dodawać dodatkowe dni robocze. Okno wyświetla listę dodanych dni roboczych dla ustawionego zakresu (rok, miesiąc, brygada).

robocze1

Przyciskami nawigacyjnymi [1] wybiera się rok, z listy rozwijanej [2] wybiera się miesiąc, z listy rozwijanej [3] wybiera się brygadę. W liście wyboru miesiąca oraz brygady jest pozycja wszystkie. Wybranie jej wyświetla dni robocze dla wszystkich miesięcy oraz wszystkich brygad. Aby dodać dodatkowy dzień roboczy należy wcisnąć przycisk Dodaj [4]. Otwiera się wtedy okno:

robocze4

W oknie tym wybieramy brygadę, zmianę oraz datę dodatkowego dnia roboczego. Zatwierdzmy na koniec.

Przytrzymując palec na pozycji listy wyświetla się menu kontekstowe, za pomocą którego możemy edytować dzień roboczy (opcja Edytuj pozycję)lub go usunąć (opcja Usuń pozycję).

robocze2

W menu dostępna jest opcja Usuń wszystkie. Opcja ta usuwa wszystkie zapisane dotychczas dni robocze w aktualnym profilu.

robocze3

Powrót do menu głównego